Akdeniz Gençlik DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1-  Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: “Akdeniz Gençlik Derneği” dir
Kısa adı “AGDER” dır. İngilizce adı “Mediterranean Youth Association”dır.
Derneğin merkezi Alanya’dır.Dernek Şubesi açılmayacaktır.

Madde2- Derneğin Faaliyet Alanı Dernek;

Hayat boyu öğrenmeye yönelik faaliyetler, kişisel gelişimi destekleyen faaliyetler, çevre ve spor faaliyetleri, yerel, ulusal ve uluslararası
boyutlarda insan hakları, politika, gençlik, sanat, araştırma, eğitim, turizm,
istihdam, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında yurtiçinde ve yurt dışında
sosyal ve kültürel faaliyetler yürütür.

Madde3- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına
sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme
hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi
şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 4- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma
hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını
sona erdirmez.

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı
ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.